پوستر/نحوه فریب افراد توسط منافقین

 

ترفندهای تبلیغاتی نفاق

منافقین در هدایت افراد از بیرون کشور برای رسیدن به اهداف شومشان از هیچ ترفندی مضایقه نمی کنند.بررسی ترفندهای آنها می تواند از تکرار شدن این مسائل جلوگیری کند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting