اسناد دیده نشده از حمله بهائیت به اسلام

بعد از مرگ شیخ احمد احسائی و شاگرد وی شید کاظم رشتی، عقاید وی تبدیل به فرقه شیخیه در کرمان می شود.

از عمده ترین سبک کاری فرقه سازانT همیشه نوآوری حالتی است که شباهتی هم با مذهب اصلی نداشته باشد، در این حالت این گروه خویش را از مذهبی که در آن رشد کرده اند جدا می کند.این را میتوان درحقیقت بهانه ای برای فرقه سازی و مسلک آوری در میان آنها دانست.

 

در همین زمینه هم شیخ احسائی با اشاره به چهار موضوع اعتقادی که در مذهب تشیع جایگاهی رفیع و اساسی دارد: معاد، معراج، وجود امام عصر و مقام ائمه، نایب امام، با سلیقه شخص- خود را از تشیع جدا کرده، زمینه را برای بحث و جدل پیرامون موضوع بسیار حساس نیابت امام زمان برای خود به نام « رکن رابع » باز نموده و بر اساس همین احتیاج به هدایت و ولایت ، امام غائب را در دسترسشان قرار میدهد.

 

طبق این حالت همیشه باید میان مؤمنین یک نفر باشد که بلاواسطه با امام غایب رابطه داشته باشد و واسطه فیض میان امت و امام باشد که این فرد در اصطلاح شیخیه: شیعی کامل – رکن رابع گویند.

 

شیخ با چنین اقدامی زمینه را برای دعاوی علی محمد شیرازی فراهم نمود.بطور خلاصه میتوان گفت که بابی گری هم از شیخیه به وجود آمده و سپس با تغییراتی تبدیل به بهایی گری شد که همان صورت تکامل یافته بابیگری و شیخی گری است.

 

برخی از اسناد در ذیل آورده شده است:

 

 

واتر-مارک

 

واتر-مارک2

 

واتر-مارک3

 

واتر-مارک4

 

واتر-مارک5

 

واتر-مارک6

 

واتر-مارک7

 

واتر-مارک8

 

واتر-مارک9

 

واتر-مارک10

 

 

 

 

واتر-مارک13

 

27 001

 

 

Secured by Siteground Web Hosting