نشانی کربلا.....

در یادداشتی تحت عنوان «نشانی کربلا...» که محسن قائمی نسب آنرا به صورت نمادین در قالب یه نامه نگاشته، آمده است: یا لیتنا کنا معک... من با شما هستم ...رو به کربلا

در یادداشتی تحت عنوان «نشانی کربلا...» که محسن قائمی نسب آنرا به صورت نمادین در قالب یه نامه

نگاشته، آمده است: یا لیتنا کنا معک... من با شما هستم ...رو به کربلانشانی کربلا....
نامه پنجم
سلام! آقای جوانان اهل بهشت!
امروز سلام من هم عطر تو دارد هم رایحه خوش حسن را...
امروز می خواهم  یتیمانه در آغوش زخمی تو جا خوش کنم...
تا طعم ابا عبدالله بودنت را بچشم، آنسان که به قاسم فرمودی :
یا بنیّ، کیف الموت عندک
پسرم، مرگ در نزد تو چگونه است؟
و قاسم، بدون لحظه ای درنگ، پاسخ داد::
یا عمّ احلی من العسل
عمو جان از عسل شیرین تر است
آری .... .!
جوان حسن در آنسوتر و در دیدار محبوب چه می دید که این گونه شوقمندانه مرگ را در آغوش می گیرد!؟
تو با کربلایت بر تمام قلبهای مومنین...
نماز بارانی خواندی که شنیدن نامت حتی
خشک ترین چشم ها
نصیبی از باران رحمت می دهد
و کویری ترین دلها را
لطافت عطا می کند
امروز هم خواستم بگویم:
یا لیتنا کنا معک...
من با شما هستم ...رو به کربلا

 

 

Secured by Siteground Web Hosting