بی نیازی و نیازمندی از دید امام مجتبی(ع)

امام حسن(ع) در كمالات انسانى یادگار پدر و نمونه كامل جدّ بزرگوار خود پیامبر اکرم(ص) بود. از پیغمبر اكرم (ص) روایت كرده اند كه درباره امام حسن(ع) و امام حسین (ع) مى فرمود: این دو فرزند من، امام هستند خواه برخیزند و خواه بنشینند.

امام حسن مجتبی (ع) ۱۵ ماه رمضان المبارک سال سوم هجری در شهر مدینه چشم به جهان گشود. وى نخستین فرزند و پسرى بود كه خداوند متعال به حضرت على(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) عنایت كرد.

حضرت حسن بن على(ع) دوران جد بزرگوارش را چند سال بیشتر درک نکرد زیرا او تقریباً هفت سال داشت که پیامبر(ص) اسلام از دنیا رفت.

امام حسن مجتبی(ع) به کریم اهل بیت شناخته می شود چرا که آن بزرگوار نه تنها از نظر علم، تقوى، زهد و عبادت، مقامى برگزیده و ممتاز داشت، بلکه از لحاظ بذل و بخشش و کمک به نیازمندان نیز سرآمد بود.

امام حسن(ع) در كمالات انسانى یادگار پدر و نمونه كامل جدّ بزرگوار خود پیامبر اکرم(ص) بود. از پیغمبر اكرم (ص) روایت كرده اند كه درباره امام حسن(ع) و امام حسین (ع) مى فرمود: این دو فرزند من، امام هستند خواه برخیزند و خواه بنشینند.


امام حسن(ع) بیست و پنج بار پیاده حج كرد، هرگاه از مرگ یاد مى كرد مى گریست و هرگاه از قبر یاد مى كرد مى گریست، هرگاه به یاد ایستادن به پاى حساب مى افتاد آن چنان فریاد مى زد كه بیهوش مى شد و چون به یاد بهشت و دوزخ مى افتاد؛ همچون مار گزیده به خود مى پیچید.

کلمات قصاری از امام حسن مجتبی (ع)

* امام حسن مجتبي (ع) فرمود: هيچ بي نيازي برتر از عقل نيست و هيچ نيازمندي هم مثل ناداني نيست و هيچ وحشتي بدتر از خودپسندي نيست، و هيچ عيشي لذت بخش تر از اخلاق نيكو نيست.

* امام حسن مجتبي (ع) فرمود: چنان با مردم رفتار نما كه دوست داري با تو رفتار كنند.

* كسي كه عقل ندارد ادب ندارد، و كسي كه همت ندارد جوانمردي ندارد و كسي كه حيا ندارد دين ندارد.

* امام حسن (ع) فرمود: دانشت را به مردم بياموز، و خود نيز دانش ديگران را فرا گير.

* امام حسن (ع) فرمود: علم را با نوشتن مهار كنيد.

* امام حسن (ع) فرمود: هر كس قبل از سلام سخن گفت جوابش ندهيد.

* دانش را فر اگيريد و اگر توان حفظش را نداريد بنويسيد و درخانه هايتان نگهداري نماييد.

* امام حسن (ع) فرمود: آغاز كردن به بذل و بخشش پيش از درخواست و تقاضا، از بزرگترين شرافت و بزرگي است.

* امام حسن (ع) فرمود: كسي كه خدا را بندگي كند، خداوند هم همه چيز را فرمانبردار او گرداند.

* امام حسن (ع) فرمود: كسي كه در دلش جز خوشنودي خدا خطور نكند، چون دعا كند من ضامنم كه دعايش مستجاب شود.

* از حضرت امام مجتبي (ع) پرسيده شد نيرومندي چيست؟فرمودند: دفاع از پناهنده، و پايداري در نبرد، و ايستادگي هنگام سختي.

* ازحضرت پرسيده شد فقر چيست؟ فرمودند: آزمندي به هر چيزي.

* از امام مجتبي(ع) معناي فقر پرسيده شد، فرمود: خوشنود بودن انسان به مقداري كه خدا روزي او كرده هر چند كم باشد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting