خسته، آشفته، افسرده... همه اينها را جمع كنيد، مي شود اپوزيسيون


«اپوزيسيون رژيم اسلامي به شدت در هم ريخته است و طيفي از آنها به سيم آخر زده و اصل استقلال ايران را زير پا گذاشته اند».
پايگاه اينترنتي اخبار روز وابسته به طيفي از گروهك هاي مقيم اروپا با تصريح بر مطلب فوق نوشت: اپوزيسيون ايراني دچار يك آنارشيسم و درهم ريختگي سياسي است كه نظيرش را كمتر در جاي ديگري از دنيا مي توان مشاهده كرد. آنها انبوه سنگرها را دارند كه تا دلتان بخواهد شعار و پلاتفورم در آن هست اما نحوه اثرگذاري آنها همواره بي پاسخ مانده است. يكي از فريبنده ترين شعارها در سال 88 شعار هر نفر يك خبرنگار و هر فرد يك فرمانده بود. القاپذيري ما دوباره گل كرد و يكباره به كشف «جنبش بدون رهبري» نائل آمديم!
اين سايت اينترنتي در ادامه نوشت: حاكميت موفق شده اپوزيسيون را به حاشيه براند ما خود نيز در ايجاد اين بحران نقش روشني داريم. بخشي از اپوزيسيون به سيم آخر زده و اصل استقلال ايران را آشكارا زير پا مي گذارد.قدرت هاي غربي در صدد سر هم كردن آلترناتيوهاي دست نشانده هستند. رژيم هم آنها را به طور تاريخي نامشروع كرده است.
از سوي ديگر سايت خودنويس در تحليل مشابهي نوشت: اپوزيسيون خارج نشين چنان مي گويد و مي نويسد كه انگار در قلب ايران نشسته است. بسياري از خارج نشين ها به خاطر رايانه و اينترنت و تلويزيون هاي ماهواره اي خود را در ايران مي پندارند حال آن كه چنين نيست. آنها هم كه در داخل هستند گاه در ذهن خود به خواسته هايي دامن مي زنند كه گويي در قلب پاريس و لندن نشسته اند و چون امكان پياده كردن آنها را نمي يابند دچار افسردگي و ياس مي شوند.
يكي ديگر از عناصر فراري به نام «رضا -ت» در وب سايت راديو فرانسه خاطرنشان كرده است: واقعيت اين است كه افكار عمومي داخلي 33 سال جدا از اپوزيسيون خارجي و مدعيان هدايت آن زندگي كرده است. اين گروه پير و خسته، اول بايد هويت فراموش شده خود را براي داخل احراز كند.
وي در اين تحليل تصريح كرد كه مدل هاي براندازي انقلاب مخملي مداخله نظامي و كودتا (اروپاي شرقي، ليبي، شيلي و...) هيچ كدام عليه جمهوري اسلامي كارگر نيست.
وي اضافه مي كند: گروهي بدون ذكر الگو، نقش خود را تنها در تبديل شدن ايران به سوريه دوم مي بينند. اين فرضيه همان قدر داراي اعتبار اجرايي و حمايت محلي و در نتيجه شانس توفيق است كه عمليات موسوم به «مرصاد» و يا «فروغ جاويدان» داشت! براساس گمانه زني هاي غيررسمي ولي لمسي، بخش بسيار بزرگي از مردم ايران با جنگ، بخصوص درگير شدن در يك جنگ مخرب داخلي كه روش آرماني يك شاخه از اپوزيسيون خارجي است، قويا مخالف اند.
اين مهره فراري مقيم فرانسه مي نويسد: بي ترديد قدرت پايداري نظام كنوني حاكم بر ايران دهها برابر بيشتر از توان براندازي مجموع اپوزيسيون است، چه رسد به توان و بضاعت پراكنده آنها به صورت جداگانه.
وي خواستار بسيج اپوزيسيون در داخل و بزرگ كردن ترك ها در بدنه نظام شد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting