پورنجاتی، روحانی، مبارزه با فساد و یک تیکه عجیب!

جدایی اصلاح طلبان از روحانی از مرحله رحم گذشت و به سقط جنین رسید و این را پورنجاتی اصلاح طلب با فاسد خواندن کابینه روحانی کلید زده است.

بنا بر این گزارش احمد پورنجاتی از عناصر اصلاح طلب در صفحه اجتماعیش با فاسد خواندن کابینه رئیس جمهور روحانی آورده است که: "  آقای رییس جمهوری ... به گمانم نخستین گام برای مبارزه با فساد دامن گستر در دستگاه های عمومی - از همه رنگ ـ زمین گذاشتن این کودک از آغوش عوامل اصلی و شریک جرم در قضیه است. 
تنها دست های پاک می توانند پاکیزگی را پاس بدارند."به گزارش عصر امروز ساز ناکوک اصلاح طلبان از ابتدای دولت دوازدهم با تمام خوش خدمتی هایی که روحانی در چیدن و دادن پست های مهم و کلیدی کابینه و خارج کابینه به آنها کرده است نشان می دهد که دوران جدایی با شیبی تند آغاز شده است که در آینده باید منتظر عواقب دیگری از این دست سخنان و تندتر از آنها نیز باشیم.

به واقع اصلاح طلبان، ناسپاسی خود را به هر کسی که به آنها خدمت کرده است به خوبی نشان داده اند. در برهه ای با هاشمی رفسنجانی که یکی از عوامل اصلی روی کار آمدن خاتمی بود نشان دادند و آنچنان وی را کوبیدند و عالی جناب سرخ پوش خواندنش و اکنون نیز همان بلا را قرار است بر سر روحانی که تمام کمال در دو دولت یازدهم و دوازدهم در خدمت آنها بوده است بیاورند.

آخرین بروزرسانی (سه شنبه, 23 آبان 1396 ساعت 14:43)

 

 

Secured by Siteground Web Hosting