خوب شد که کابینه فراجناحی نشد!

در روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، همگان حسن روحانی را با کلیدش می‌شناختند و صحبت‌هایش درباره تشکیل دولت فراجناحی.

دکتر روحانی صحبت از اعتدال می‌کرد و مداوماً تندروی‌های چپ و راست را تقبیح می­کرد و بر استفاده از تمام ظرفیت‌های نظام بدون در نظر گرفتن جناح‌بندی‌های سیاسی تأکید می­کرد. عده‌ای هم که به حق از بازی چپ و راست و اصول‌گرا و اصلاح طلب خسته شده بودند، این امید در دلشان زنده شد که شاید کسی بر مسند قدرت بنشیند که مستقل و فارغ از این‌گونه جناح‌بندی‌های سیاسی است. برخی چنین شعاری را وعده توخالی می‌دانستند و عده‌ای دیگر قایل بودند که اگرحسن روحانی به چنین وعده‌ای جامه عمل بپوشاند می‌تواند مملکت را نجات دهد.

اکنون که وزرا معرفی شده و قاطبه ترکیب وزرای پیشنهادی را متعلقین به جریان‌های موسوم به اصلاح طلب و اعضای حزب کارگزاران تشکیل می‌دهند، صدای انتقاد خیلی‌ها بلند شده که چه شد تحقق وعده تشکیل کابینه فراجناحی؟

این اعتراض و انتقاد از این حیث که خلف وعده اتفاق افتاده است، به حق و به جاست. اما در عین حال جای خوشحالی است که چنین وعده‌ای تحقق پیدا نکرد، چراکه عقل حکم می‌کند که وقتی گروهی برای عینیت بخشی به یک هدف خاص و واحد تلاش می­کنند، این گروه باید بیشترین هماهنگی، هم‌گرایی و هم‌سویی را داشته باشند تا بدین شکل، انرژی اعضای گروه به جای اصطکاک در تضارب آرا، افکار  و روش‌ها، مصروف پیش‌برد امور برای نیل به هدف مطلوب شود. در چنین شرایطی است که تغییر  اعضای کابینه در طول زمان به حداقل ممکن رسیده و ثبات بیشتری برای تدبیر امور ایجاد می‌شود.

اما نکته قابل تأمل این است که چنان‌چه از دکتر روحانی و همکارانش این انتقاد مطرح شود که ترکیب کابینه، آن کابینه فراجناحی معهود نیست، قطعاً چنین مدعایی را رد می‌کنند. در تحلیل این موضوع باید منظور و تعبیر و تفسیر جناب آقای روحانی و همکارانش را از عبارت فراجناحی بررسی نمود. با  اندک دقتی، پیشینه‌ی مدعای فراجناحی بودن را می‌توان در صحبت‌های آیت الله هاشمی رفسنجانی جست. با عنایت به نزدیکی مواضع و رابطه نزدیک و سابقه‌ی همراهی رئیس جمهور محترم و آیت الله هاشمی به نظر می‌رسد هر دو، تعبیر یکسانی از دولت فراجناحی داشته باشند. همواره در سال‌های اخیر شاهد بودیم که داعیه‌ی فراجناحی بودن از سوی آیت الله هاشمی مطرح می‌شود و در عین حال همگان شاهد بودند که ایشان  پی در پی با گروه‌ها و افراد اصلاح طلب دیدار کرده و با آنها برای تعیین استرتژی‌هایشان  هم‌فکری و همراهی می‌نماید. شاید به قول یکی از نیروهای مطرح اصلاح طلب، « هاشمی و اصلاح طلبان به وحدت استرتژیک رسیده‌اند».

مسئله دیگر این است که از آن‌جایی که در ایران احزاب آن‌چنان ریشه‌دار و سازمان یافته نیستند، در بین کسانی که با جناب آقای هاشمی و دوستانشان هم داستان هستند، بعضاً از هر دو جریان معروف به اصلاح طلب و اصولگرا یافت می‌شوند. با عنایت به این امر اگر مراد جناب آقای روحانی از کابینه فراجناحی این است که در بین هم‌فکران و هم‌قطاران خود و آقای هاشمی از افراد متعلق به جریان‌های مختلف استفاده کرده‌اند، باید حق را به ایشان داد که کابینه‌شان فراجناحی است!

 

 

Secured by Siteground Web Hosting