چگونه آچمز شويم؟ درس انتخابات براي اپوزيسيون!


درس مهم انتخابات رياست جمهوري ايران براي گروه‌هاي اپوزيسيون اين است که نيروهاي اپوزيسيون هيچ نقشي ندارند.
پايگاه اينترنتي اخبار روز وابسته به گروه‌هاي مخالف مقيم آلمان ضمن انتشار اين مطلب نوشت: ما متأسفانه بجاي تأمل بر علل وقوع چنين حادثه‌اي از همان اصول و تئوريهاي سياه و سفيد سنتي تبعيت کرده و ناتواني‌هاي خود را به حساب ناآگاهي توده مردم مي‌گذاريم و اينگونه است که بدنبال اتخاذ سياستهاي متناقض خود، در نوسان سياست تحريم و تبريک دچار آچمز سياسي مي‌شوند.
اين تحليل مي‌افزايد: تحريم کنندگان با مبنا قراردادن غيردمکراتيک بودن حاکميت و روند انتخابات و ترکيب همگون کانديداهاي از فيلتر گذشته شوراي نگهبان به لحاظ فکري که تک‌تک آنان در آزمون وفاداري به نظام ولايت فقيه نمره قبولي دريافت کرده‌اند، بر آن يقين بودند که با توجه به تجربه انتخابات سال 88 نيروي گريز از شرکت در انتخابات رياست جمهوري از سوي مردم با ارزيابي و تحليل‌هاي آنان همخواني داشته و بالا خواهد بود.
اين رسانه اپوزيسيون تصريح کرد: دادن شعارهايي مثل «تحريم فعال» از سوي برخي سازمانهاي سياسي بدون داشتن و ارائه آلترناتيوي کارا و عملي تا چه حد هوشمندانه بوده و دادن چنين رهنمودي از سوي يک جريان سياسي فاقد نيروي بسيج‌گر تا چه حد با واقعيات و توان و امکانات عملي آنان منطبق بوده است؟
نويسنده اخبار روز معتقد است: بايد اذعان نمود که در فضاي سياسي انتخابات رياست جمهوري اخير، ما از منظر برنامه‌اي و فکري با طيف همگوني از کانديداها روبرو بوديم و تنها تفاوت آنان در شيوه نگرش و پيشبرد سياستها بود.
اين رسانه اپوزيسيون مي‌نويسد: حال سؤال اينست که بسياري از افراد و شخصيتها و احزاب و سازمانهاي سياسي که شرکت ميليوني مردم در انتخابات را مورد انتقاد قرار دادند،‌از خود پرسيده‌اند که ما نيروي اپوزيسيون درخارج از کشور جهت بر هم زدن توازن قوا به نفع نيروي دمکراسي چکار کرده و در راه ايجاد يک جبهه ملي و تأمين اتحاد فراگستري از همه نيروهاي مخالف رژيم جمهوري اسلامي چه تمهيداتي را پيش برده و علل عدم تشکيل چنين اتحادي چيست؟
در پايان اين جلسه آمده است: البته اين جاي تأسف دارد که امروز سطح انتظار مردم تا حد شخص روحاني تنزل يافته و مادام که ترکيب توازن قواي جامعه تغيير نيابدو مادامي که رژيم جمهوري اسلامي فارغ از همه مزاحمتهاي داخلي و بيروني از امکان جابجايي مهره‌هاي خود برخوردار است،‌و مادامي که اپوزيسيون هنوز در حال شمردن تعداد فرشته‌ها بر روي نوک سوزن است، هيچ بعيد نيست که اتفاق اخير در انتخابات بعدي نيز تکرار شود.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting