خیابان حجاریان منتفی شد

 

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران درباره نامگذاری ساختمان شماره ۲ شورای شهر تهران به نام حجاریان، گفت: این نامگذاری به سه ماه پیش بازمی‌گردد که همراه با چند تن از اعضای شورای شهر به یکی از افتخارات شهر و شورا که آقای عباس شیبانی است، سر زدیم و در منزل ایشان مطرح شد که با توجه به اینکه آقای شیبانی یکی از چهره‌های شاخص شورا هستند ساختمان شماره یک شورا به نام عباس شیبانی نامگذاری شود.

محمد جواد حق‌شناس افزود: با توجه به ترور حجاریان زمانی که عضو شورای شهر تهران بود پیشنهاد داده شد نام یکی دیگر از ساختمان‌ها به نام حجاریان نامگذاری شود. وی افزود: هر دو پیشنهاد مورد بحث قرار گرفت و در کمیسیون نامگذاری مطرح شد و هنگامی که این خبر پخش شد با توجه به اینکه حجاریان خود در نامه‌ای توصیه کردند که این اتفاق نیفتد بنابراین نامگذاری ساختمان شماره ۲ به نام حجاریان منتفی شد و تنها نامگذاری طبقه اول شورای شهر به نام عباس شیبانی مطرح شد و در حال پیگیری است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting