مدیران دولتی شیفت های نوروز را فراموش نکنند

 

بر اساس بخشنامه روزهای اخیر یک مقام مسئول به تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی، با اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای حضور مدیران و کارمندان دستگاه های مذکور در ایام نوروز، از مخاطبان خواسته شده همچون سنوات اخیر که راجع به تعیین کشیک مسئولان و کارکنان بخش های مختلف به ویژه در دستگاه هایی که تردد ارباب رجوع وجود دارد، اقدام می کردند، امسال نیز برای تهیه این فهرست کوشا باشند و مواردی چون روزهای دقیق حضور، جایگزین احتمالی و تلفن های ضروری مسئولان شیفت ها مکتوب شود.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting