15 بهمن ماه؛ ششمین جلسه رسیدگی به پرونده دکل نفتی

 


وکیل‌مدافع یکی از متهمان پرونده موسوم به دکل نفتی از برگزاری ششمین جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ 15 بهمن ماه  و در شعبه 1063 مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی خبر داد. علیزاده طباطبایی از بیان جزئیات جلسات قبلی دادگاه خودداری کرد. به گزارش ایسنا، علیزاده ‌طباطبایی پیش از این گفته بود که پرونده دکل نفتی ۵ متهم دارد که اتهام برخی از متهمان تحصیل مال نامشروع و برخی دیگر خیانت در امانت عنوان شده است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting