بررسی عملکرد رسانه‌ها درحوادث اخیر

 

دبیر هیات نظارت بر مطبوعات همچنین از صدور مجوز انتشار ۶۰ رسانه مکتوب و الکترونیک در جلسه امروز این هیات خبر داد. سیدعلاالدین ظهوریان با اشاره به جلسه ۱۸ دی‌ ماه هیات نظارت بر مطبوعات، اظهار کرد: در جلسه مورخ ۱۸ دی ۹۶ ضمن طرح موضوعات نظارتی در حوزه رسانه‌های مکتوب و الکترونیک، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن با صدور مجوز برای ۶۰ رسانه و تغییر وضعیت ۲۶ رسانه موافقت شد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting