هشدار به مدیران اجرایی درباره رعایت حقوق شهروندی


طبق بخشنامه جدید یک مقام مسئول به همه مدیران دستگاه های اجرایی، اعلام شده با توجه به مصوبه 28 اسفندماه سال گذشته دولت مبنی بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری، در ارزیابی سال 96 کارکنان و دستگاه های دولتی، موضوع "صیانت از حقوق شهروندان" بر اساس نتایج طرح افکارسنجی از عملکرد دستگاه ها محاسبه و اعمال خواهد شد که شامل مواردی چون رفتار محترمانه و اسلامی با مراجعان، پرهیز از اعمال تبعیض، رسیدگی به شکایات و مصونیت از شروط اجحاف آمیز در قراردادها خواهد بود.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting