دستور فوری به مدیران دولتی درباره برخی القاب اداری


بر اساس ابلاغیه جدید یک مقام مسئول به همه سازمان ها و ادارات دولتی، تاکید شده است به منظور پرهیز از بروز مشکل در نحوه تطبیق و هم ترازی در پست های سازمانی دستگاه های اجرایی و تاکیدات دیوان محاسبات، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه استفاده از عناوین ترکیبی، نظیر «مشاور وزیر و مدیر کل»، «مشاور و مدیر کل» و عناوین مشابه برای پست های سازمانی در دستگاه های دولتی ممنوع خواهد بود.

 

 

 

Secured by Siteground Web Hosting