انتقاد سلحشوری از کاهش بودجه زنان

 

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس‌گفت: ما در برنامه ششم توسعه دو مورد را در دستور کار داشتیم، طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار از اولویت‌های کلان فرابخشی بود یعنی یک طرح بسیار مهم برای برنامه پنج ساله بود، اما اعتباراتش به جای آنکه زیاد شود کم شده و از ۲۰ میلیارد به ۱۵ میلیارد کاهش یافته است. متاسفانه‌ این اعتبارات به جای اینکه در برنامه ششم توسعه در جهت کاهش فقر قرار بگیرد در جهت افزایش فقر است. پروانه سلحشوری افزود: همچنین طرحی داشتیم با عنوان بیمه زنان خانه‌دار با بیش از سه فرزند؛ ما در برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از زنان و سیاست‌های افزایش جمعیت در نظر گرفتیم که بیمه کردن همه زنان سخت است و با در نظر گرفتن این ملاحظات طرح را به زنان دارای سه فرزند و بیشتر محدود کردیم اما به یکباره اعتبار این طرح بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی‌ است که در جلسات با مدیران وزارت کار و رفاه قرار شد اعتباری برای ۱۲۰ هزار زن قائل شوند، اما حالا این کاهش30درصدی بودجه از نظر من یک توهین به جامعه زنان است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting