وزیر ارتباطات 4 معاون خود را تغییر داد

 

وزیر ارتباطات در احکامی جداگانه رئیس سازمان فناوری اطلاعات، رئیس سازمان فضایی ایران، معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین معاون نوآوری و فناوری خود را تعیین کرد. «محمدجواد آذری جهرمی» با صدور حکمی «سیدحسین دهدشتی» را به عنوان معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب کرد. وزیر ارتباطات اکنون براری را به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران منصوب کرد. آذری جهرمی در حکم دیگری «رسول سراییان» را به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب کرد. وزیر ارتباطات جهانگرد را به عنوان معاون فناوری و نوآوری منصوب کرد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting