آفت نظام اداری وسیاسی کشور

 

نایب رئیس اول مجلس در ارزیابی انتقادها مطرح شده درباره عزل و نصب‌های اخیر شهرداری تهران گفت: سهم خواهی‌ها آفت نظام اداری و سیاسی ما در دهه‌های اخیر بوده و کمتر کسی است که نتیجه آن را متوجه نشده باشد. واقعا دیگر کشور ما توان و انرژی آن را ندارد که بخواهد بیش از این هزینه نگاه صرف سیاسی در تمام مسایل را بپردازد. قطعا حذف جوانان توانمند اصلاح‌طلب در سال‌های اخیر انتقادی وارد و صحیح است. این معضل موجب شده این جوانان ارزشمند موقعیتی برای بروز شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و لیاقت‌های خود وکسب تجربه‌های بزرگ مدیریتی نداشته باشند. اما این مطالبه به حق چندان این موضوع را توجیه نمی‌کند که از شهرداری و دولت درخواست کنیم که وابستگان دیگر گرایش‌های سیاسی حذف شوند. این همان کاری است که قبلا با اصلاح‌طلبان شده بود و آنها نباید آن را تکرار کنند.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting