پرونده حقوق‌های نجومی به کجا رسید؟

 

عضو «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» با اشاره به جلسات این هیات درباره موضوع بازگشت حقوق‌های نجومی گفت: پیرامون این موضوع منتظریم تا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور گزارشی به این هیات ارائه کند تا بتوانیم با بررسی گزارشات دریافتی نتیجه نهایی را اعلام کنیم. سیدکاظم دلخوش با اشاره به جلسات«هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» درباره موضوع بازگشت حقوق‌های نجومی از سوی دولت گفت: پیرامون این موضوع منتظریم تا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور گزارشی به این هیات ارائه کند تا بتوانیم با بررسی گزارشات دریافتی نتیجه نهایی را اعلام کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در حال حاضر «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» درخواست گزارش از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در مورد موضوع بازگشت حقوقهای نجومی را به این سازمان‌ها ارائه کرده است.عضو «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» در ادامه از جلسه هفته آینده «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت» خبر داد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting